1. Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm – Traceability software

2. Phần mềm quản lý sản xuất cho từng công đoạn trong dây truyền sản xuất

3. Lập trình điều khiển PLC

4. Phần mềm đọc và quản lý mã QR code tự động (Barcode software system)

5. Phần mềm quản lý timesheet (Timesheet System)

6. Phần mềm quản lý chi phí nội bộ (eClaim System)

7. Phần mềm tự động kiểm tra khoảng cách giữa các sản phẩm (Auto distance checking system)

8. Phần mềm đo sử dụng thiết bị Keysight E5071C (Measurement software)